Yhdistyksen säännöt

 

Lounais-Suomen Työpaikkalääkärit

Säännöt

 

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus

 

Yhdistyksen nimi on Lounais-Suomen Työpaikkalääkärit, kotipaikka Turun kaupunki ja toiminta-alue Turku ympäristöineen. Yhdistys toimii STLY:n alaosastona.

 

Yhdistyksen tarkoituksena on liittää yhteen alueellaan toimivat työpaikkalääkärit, ylläpitää heidän keskuudessaan arvonmukaista henkeä ja hyvää toveruutta, kohottaa ammattitaitoa, edistää tieteellistä tutkimustyötä sekä kehittää työterveyshuoltoa.

 

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä kokouksia sekä esitelmä- ja juhlatilaisuuksia.

 

Jäsenyys

 

Yhdistyksen jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hakemuksen perusteella hyväksyä lääkärin, jonka toiminta vastaa yhdistyksen tarkoitusperiä.

 

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä.

 

Kunniajäseneksi kutsumisesta on tehtävä vähintään 5 jäsenen  esitys hallitukselle, joka esittää sen lausuntoineen yhdistyksen kokoukselle. Ellei kokous ole kutsumisesta yksimielinen, on ehdotuksen saatava puolelleen suljetuin lipuin tapahtuvassa äänestyksessä vähintään ¾ annetuista äänistä.

 

Jäsenyydestä voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

 

Hallituksen päätöksellä yhdistyksestä eronneena pidetään jäsentä, joka huomautuksesta huolimatta on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen.

 

Erittäin painavien syiden perusteella voidaan jäsen myös erottaa yhdistyksestä. Erottamispäätös on tehtävä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa ja sen tulee saada vähintään ¾ kokouksessa annetuista äänistä. Jos joku jäsen vaatii, suoritetaan äänestys suljetuin lipuin.

 

Jäsenet suorittavat vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Maksusta ovat vapautetut kaikki kunniajäsenet. Jäsen voidaan muun pakottavan syyn perusteella hallituksen päätöksellä vapauttaa jäsenmaksun suorittamisesta.

 

Hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, varainhoitaja ja sihteeri. Hallitus valitaan vaalikokouksessa toimivuodeksi kerrallaan.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jos kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti pyytää. Hallitus on päätösvaltainen, kun ainakin kaksi sen jäsentä on saapuvilla.

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa. Raha-asioissa on kuitenkin varainhoitajalla yksinäänkin nimenkirjoitusoikeus.

 

Kokoukset

 

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on kaksi kertaa vuodessa. Hallitus voi kuitenkin tarvittaessa kutsua yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen. Yhdistyksen vaalikokous on marras- tai joulukuussa ja vuosikokous helmi- tai maaliskuussa.

 

Kokouksesta ilmoitetaan jäsenille kirjeitse. Vuosikokouksesta on ilmoitettava kaksi viikkoa aikaisemmin ja ylimääräisestä kokouksesta viikkoa ennen.

 

10§

Päätökset yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa tehdään avoäänestyksellä yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli ei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, mutta vaaleissa arpa. Vaalit on kuitenkin suoritettava suljetuin lipuin, milloin kokouksessa sitä koskeva vaatimus on esitetty.

 

11§

Vaalikokouksessa

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa

2. Todetaan kokouksen laillisuus

3. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja muut jäsenet, kaksi tilintarkastajaa ja kaksi          varatilintarkastajaa

4. Käsitellään muut hallituksen tai kokouksen tarpeelliseksi katsomat asiat

 

12§

Vuosikokouksessa

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa

2. Todetaan kokouksen laillisuus

3. Esitetään kertomus edelliseltä toimintavuodelta

4. Esitetään tilinpäätös sekä tilintarkastajain lausunto edelliseltä tilivuodelta

5. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja varainhoitajalle

6. Määrätään jäsenmaksun suuruus ja esitetään taloudellinen toimintasuunnitelma

7. Käsitellään muut hallituksen tai kokouksen tarpeelliseksi katsomat asiat

 

Toiminta- ja tilivuosi

 

13§

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä toimintakertomus, tilinpäätös ja tilikirjat tilintarkastajille ennen helmikuun 20. päivää. Tilintarkastajien on palautettava asiakirjat lausuntoineen hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

 

Sääntöjen muutos ja yhdistyksen lakkauttaminen

 

14§

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta saadaan tehdä ainoastaan , jos sitä koskeva ehdotus saa kahdessa perättäisessä kokouksessa, joiden väliaika ei ole lyhyempi kuin neljätoista päivää, ainakin ¾ annetuista äänistä. Kokouskutsussa on asiasta mainittava.

 

15§

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, määrää se rahansa ja muun omaisuutensa käytettäväksi johonkin sellaiseen tarkoitukseen, joka vastaa yhdistyksen toimintaa ja pyrkimyksiä.

 

Ne varat, joiden käyttämisestä on erikoismääräyksiä olemassa, käytettäköön kuitenkin näiden määräysten mukaisesti.