Yhdistyksen säännöt

Lounais-Suomen Työpaikkalääkärit ry

Säännöt

(Vahvistettu yhdistyksen vuosikokouksessa 23.3.2021.)

 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lounais-Suomen Työpaikkalääkärit ry, kotipaikka Turun kaupunki ja toiminta-alue Turku ympäristöineen. Yhdistys toimii STLY:n alaosastona.

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on liittää yhteen alueellaan toimivat työpaikkalääkärit, ylläpitää heidän keskuudessaan arvonmukaista henkeä ja hyvää toveruutta, kohottaa ammattitaitoa, edistää tieteellistä tutkimustyötä sekä kehittää työterveyshuoltoa. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä kokouksia sekä esitelmä- ja juhlatilaisuuksia.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hakemuksen perusteella hyväksyä lääkärin, jonka toiminta vastaa yhdistyksen tarkoitusperiä. Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniajäseneksi kutsumisesta on tehtävä vähintään 5 jäsenen esitys hallitukselle, joka esittää sen lausuntoineen yhdistyksen kokoukselle. Ellei kokous ole kutsumisesta yksimielinen, on ehdotuksen saatava puolelleen suljetuin lipuin tapahtuvassa äänestyksessä vähintään 3/4 annetuista äänistä. Jäsenyydestä voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallituksen päätöksellä yhdistyksestä eronneena pidetään jäsentä, joka huomautuksesta huolimatta on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen 12 kuukautta maksun erääntymisestä. Erittäin painavien syiden perusteella voidaan jäsen myös erottaa yhdistyksestä, jos jäsen on menettelyllään tahallisesti huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Erottamispäätös on tehtävä yhdistyksen kokouksessa ja sen tulee saada vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä. Jos joku jäsen vaatii, suoritetaan äänestys suljetuin lipuin.

4§ Jäsenmaksu

Jäsenet suorittavat vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Maksusta ovat vapautetut kaikki kunniajäsenet. Jäsen voidaan muun pakottavan syyn perusteella hallituksen päätöksellä vapauttaa jäsenmaksun suorittamisesta. Peruste voi olla esimerkiksi työttömyys, sairaus tai muu vastaava syy.

5§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtajan tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

7§ Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Hallitus voi tarvittaessa kutsua yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen.

9§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

10§ Vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.